آموخته ام که:

بهترين كلاس درس دنيا محضر بزركترهاست
وقتي عاشق مي شوم ، عشق خودش را نشان مي دهد
وقتي سعي مي كني عملي را تلافي كرده و حسابت را با ديگري صاف كني ، تنها به او اجازه مي دهي بيشتر تو را برنجاند.
هيچ كس كامل نيست مگر اينكه در دام عشق او اسير شوي.
هر چه زمان كمتري داشته باشم ، كارهاي بيشتري انجام مي دهم.
اگر يك نفر به من بگويد ،“ تو روز مرا ساخته اي” روز مرا ساخته است .
وقتي ، به هيچ طريقي قادر نيستم كمك كنم ، مي توانم براي او دعا كنم .
هر چقدر آدمي نسبت به جبر زمانه اش جدي باشد ، اما هميشه نياز به دوستي دارد كه بتواند بدون تكلف و ساده لوحانه با او بر خورد كند.

/ 0 نظر / 9 بازدید