ای بنده‌ی من!!

بترس از سلطنت من هميشه
نترس از فوت رزق هرگز
انس مگير با احدی غير ازمن
به حق خودم من تو را دوست دارم تو هم مرا دوست بدار
ايمن از غضب من نباش
همه چيز را برای تو خلق کردم و تو را برای خودم.. از من مگريز
تو را از نطفه گنديده خلق کرديم. عاجز نبوديم. چگونه از رزق تو عاجز باشيم؟
دشمنی می کنی به جهت نفس خبيث با من؟ چرا دشمنی نميکنی با خواهش دلت به جهت من؟
تو واجبات من را بجای آور من رزق تورا مي رسانم.. اگر تخلف کنی در واجبات من در رزق تو تخلف نميکنم...
همه تو را برای خودشان ميخواهند من تو را برای خودت ميخواهم..

/ 0 نظر / 10 بازدید