کوتاه

حضرت شيخ ابوالحسن خرقانی ، بر سر در خانقاه خود نوشته بود: هر که در اين سرا در آيد، نانش دهيد و از ايمانش مپرسيد، چه آنکس که به درگاه باريتعالی به جان ارزد ، البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد
نورالعلم - شيخ ابوالحسن خرقانی

/ 0 نظر / 7 بازدید