رحمت از نوعی ديگر

رحمتی کن تا ايمان، نام و نان برايم نياورد. قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ايمانم افکنم تا از آنها باشم که پول دنيا را ميگيرند و برای دين کار می کنند و نه از آنها که پول دين را ميگيرند و برای دنيا کار ميکنند.

و خدایا این میسر نمیشود مگر تو کمک کنی و رحمم کنی. همانگونه که به یوسف رحم کردی که گفت:

ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی

همانا نفس دعوت به  بدی میکند مگر اینکه خدایم رحم کند.

یا ارحم الراحمین

/ 1 نظر / 7 بازدید
آرش

فک کنم اين بهترين چيزيه که ميشه از خدا خواست!