بي ريا

یادداشتهای روزانه احسان نیلی

کوتاه

در مجلس کسری سه تن از حکما آمده بودند... فيلسوفی از روم و حکيمی از هند و بوزرجمهر..
سخن به اينجا رسيد که سخت ترين چيزها چيست؟
رومی گفت :‌ پيری و سستی با ناداری و تنگدستی..
هندی گفت : تن بيمار با اندوه بسيار
بوزرجمهر گفت : نزديکی اجل با دوری از حسن عمل

همه به قول او رضا دادند و از قول خويش بازآمدند...

بهارستان... نورالدين عبدالرحمان جامی

   + احسان نیلی ; ۱:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٦/۸
comment نظرات ()