بي ريا

یادداشتهای روزانه احسان نیلی

جواب

جواب سلام را با علیک بده ، جواب تشکر را با تواضع ،
جواب کینه را با گذشت ، جواب بی مهری را با محبت ،
جواب ترس را با جرأت ، جواب دروغ را با راستی ،
جواب دشمنی را با دوستی ، جواب زشتی را به زیبایی ،
جواب توهم را به روشنی ، جواب خشم را با صبوری ،
جواب سرد را به گرمی ، جواب نامردی را با مردانگی ،
جواب همدلی را با رازداری، جواب دورنگی رابا خلوص،
جواب  بی ادب را با سکوت ، جواب نگاه مهربان را با لبخند ،
جواب لبخند را با خنده ، جواب گناه را با بخشش،
جواب خوبی را با خوبی بده جواب بدی را هم با خوبی بده .
و جواب عشق چیست جز عشق ؟
مطمئن باش هر جوابی که بدهی "یه روزی، یه جوری، یه جایی"به تو باز می گردد!!

   + احسان نیلی ; ٢:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٧/۳
comment نظرات ()