بي ريا

یادداشتهای روزانه احسان نیلی
» ۱۳٩۳/۱۱/۳٠ :: فیلم حضرت محمد
» ۱۳٩۳/۱٠/٢۸ :: سلامی دوباره
» ۱۳٩٠/۱٢/٢۸ :: سالی دگر
» ۱۳٩٠/۱٠/٢۳ :: اربعین
» ۱۳٩٠/۱٠/۱٤ :: مصاحبه با خبرگزاری مهر
» ۱۳٩٠/٩/٢۸ :: یلدا
» ۱۳٩٠/٩/٥ :: زندگی
» ۱۳٩٠/۸/٢٩ :: خبر
» ۱۳٩٠/۸/٢۸ :: پل
» ۱۳٩٠/۸/٢۱ :: مظهر رحمت و نه فقط عدالت
» ۱۳٩٠/٧/٢٠ :: ارزش انسان
» ۱۳٩٠/٦/٢ :: قدر
» ۱۳٩٠/٥/۱ :: حجابی نه از جنس لباس
» ۱۳٩٠/٤/٢۱ :: پارکینگ
» ۱۳٩٠/٤/۱ :: در مسیر باد
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٤ :: مورچه و سلیمان نبی (ع)
» ۱۳۸٩/۸/٢٧ :: کچلی حج
» ۱۳۸٩/۸/٢٦ :: حج کامل
» ۱۳۸٩/۸/٢۳ :: حج اکبر
» ۱۳۸٩/۸/۱٢ :: آهنگ حج
» ۱۳۸٩/٥/٢۳ :: به یاد همه این روزهای قشنگ
» ۱۳۸٩/۳/۱٢ :: وداع و سلام
» ۱۳۸٩/۳/۱۱ :: قربون هوای اینجا
» ۱۳۸٩/۱/۱٧ :: سال نسبتا جدید
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٢ :: حلال کنید
» ۱۳۸۸/۱٠/٧ :: حرمت
» ۱۳۸۸/٩/٢۳ :: تصویر امام
» ۱۳۸۸/٩/٦ :: مطلب جدید
» ۱۳۸۸/۸/۸ :: همسفر یا رسیدیم و رسیدیم
» ۱۳۸۸/٧/٢٢ :: به مناسبت شهادت امام صادق
» ۱۳۸۸/٧/۱۸ :: رسیدیم و رسیدیم
» ۱۳۸۸/٧/٦ :: نامه به خدا
» ۱۳۸۸/٦/۱۳ :: سایه سیاست
» ۱۳۸۸/٥/۳۱ :: رمضان کریم
» ۱۳۸۸/٥/٢٦ :: بازگشت
» ۱۳۸۸/٥/۸ :: در آستانه سفر
» ۱۳۸۸/٤/٢۳ :: مستند همسفر
» ۱۳۸۸/۳/٢٩ :: بدون طول و تفصیل
» ۱۳۸۸/۳/۱۸ :: مناظره و رقابت با رنگ و لعاب 88
» ۱۳۸۸/۳/۱٦ :: اندر حواشی
» ۱۳۸۸/٢/۱٢ :: پایان یوسف
» ۱۳۸۸/٢/٢ :: بقیع
» ۱۳۸۸/۱/۳۱ :: زبان معیار
» ۱۳۸۸/۱/٢۸ :: فاصله
» ۱۳۸۸/۱/۱۸ :: بهاری دیگر
» ۱۳۸٧/۱٢/٢۱ :: اخلاق -0-
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٦ :: خونه تکونی
» ۱۳۸٧/۱٢/٦ :: اسکار 2009
» ۱۳۸٧/۱۱/٢۸ :: اربعین
» ۱۳۸٧/۱۱/٢۳ :: باز هم اختتامیه جشنواره فیلم فجر و حاشیه ها
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٩ :: بی بی سی فارسی
» ۱۳۸٧/۱۱/٦ :: نوشته ای از :اِرما بومبک
» ۱۳۸٧/۱۱/۳ :: فردوسی پور و نود
» ۱۳۸٧/۱٠/۳٠ :: بچه های کار و زنان سرپرست
» ۱۳۸٧/۱٠/٢٥ :: کوهنوردی
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٩ :: شام غریبان
» ۱۳۸٧/۱٠/۱۸ :: عاشورا
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٧ :: خطبه حضرت عباس (علیه السلام) بر بام کعبه قبل ازعزیمت به کربلا
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٥ :: حورا و علی اصغر
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٤ :: حراج
» ۱۳۸٧/٩/٢٩ :: همایش غدیر
» ۱۳۸٧/٩/٢٤ :: چند سوال
» ۱۳۸٧/٩/۱٥ :: سالگرد
» ۱۳۸٧/٩/۱۱ :: حج
» ۱۳۸٧/٩/۳ :: فاعتبروا
» ۱۳۸٧/۸/٢٦ :: ۱۳۸٧/۸/٢٦
» ۱۳۸٧/۸/٩ :: اگر دل دلیل است ..
» ۱۳۸٧/۸/۳ :: به بهانه پخش اتوبوس شب از سیما
» ۱۳۸٧/٧/٢٢ :: عضوی جدید در خانواده ما
» ۱۳۸٧/٧/۱٥ :: چه بگویم که ...
» ۱۳۸٧/٧/۸ :: خداحافظ ای ماه خوبیها
» ۱۳۸٧/٧/٥ :: مصاحبه با ایسنا
» ۱۳۸٧/٧/۳ :: پخش زمین آسمانی
» ۱۳۸٧/٦/۱٩ :: سفر
» ۱۳۸٧/٦/۱٠ :: رمضان و مدینه
» ۱۳۸٧/٦/٥ :: برای خودم
» ۱۳۸٧/٦/٤ :: شبهای مدینه
» ۱۳۸٧/٥/٢٦ :: عید
» ۱۳۸٧/٥/٢٤ :: سلامی از ...
» ۱۳۸٧/٥/٢٢ :: خداحافظ
» ۱۳۸٧/٥/۱۱ :: چگونه یک زن را خوشحال کنیم؟چگونه یک مرد را خوشحال کنیم؟
» ۱۳۸٧/٤/٢۸ :: شکیبایی
» ۱۳۸٧/٤/٢٥ :: تبریک
» ۱۳۸٧/٤/٢٢ :: آرامش و عصبیت
» ۱۳۸٧/٤/۱٢ :: قدر داشته ها
» ۱۳۸٧/٤/۳ :: در عبور سالها
» ۱۳۸٧/٤/۳ :: بی عنوان
» ۱۳۸٧/۳/٢٩ :: مرثیه دکتر چمران بر علی شریعتی
» ۱۳۸٧/۳/٢٤ :: در فراق وحید
» ۱۳۸٧/۳/۱٩ :: وحید هم رفت
» ۱۳۸٧/۳/۱٤ :: مصاحبه با خدا
» ۱۳۸٧/۳/٩ :: خط فاصله
» ۱۳۸٧/۳/٧ :: آرامش
» ۱۳۸٧/۳/۳ :: به مناسبت حضورم در این شهر
» ۱۳۸٧/٢/٢٩ :: حکایت
» ۱۳۸٧/٢/٢۳ :: جنگ
» ۱۳۸٧/٢/۱٥ :: اخبار سایتها
» ۱۳۸٧/٢/۱٢ :: هستیم
» ۱۳۸٧/٢/۳ :: مشکلات
» ۱۳۸٧/۱/٢٩ :: دعاکنید
» ۱۳۸٧/۱/٢۳ :: کلید زمین آسمانی
» ۱۳۸٧/۱/٢۱ :: چه خبرا؟
» ۱۳۸٧/۱/۱٢ :: خاطرات
» ۱۳۸٦/۱٢/٢٧ :: تموم شد
» ۱۳۸٦/۱٢/۱٩ :: پیشرفت کار
» ۱۳۸٦/۱٢/۱۳ :: پیش تولید سریال
» ۱۳۸٦/۱٢/٧ :: مرحله ای جدید
» ۱۳۸٦/۱۱/۳٠ :: مخاطب
» ۱۳۸٦/۱۱/٢٩ :: دنیا
» ۱۳۸٦/۱۱/٢٧ :: از جیب کی؟
» ۱۳۸٦/۱۱/٢٤ :: اختتامیه جشنواره فیلم فجر
» ۱۳۸٦/۱۱/٢٠ :: جشنواره
» ۱۳۸٦/۱۱/۱۳ :: نگذريم
» ۱۳۸٦/۱۱/۱٠ :: فرشته بيکار
» ۱۳۸٦/۱۱/٧ :: نيمه پر يا خالی؟
» ۱۳۸٦/۱۱/۳ :: نه چندان مهم
» ۱۳۸٦/۱۱/٢ :: چند نکته
» ۱۳۸٦/۱٠/٢۸ :: تاسوعا
» ۱۳۸٦/۱٠/٢٧ :: بدون هيچ عنوانی
» ۱۳۸٦/۱٠/٢٢ :: عجب خاندانی
» ۱۳۸٦/۱٠/۱٩ :: برف
» ۱۳۸٦/۱٠/۱۱ :: سوراخ سوزن و در دروازه...
» ۱۳۸٦/۱٠/٩ :: غدير و مفيد
» ۱۳۸٦/۱٠/٢ :: عجب رسميه رسم زمونه
» ۱۳۸٦/٩/٢۳ :: سفرنامه
» ۱۳۸٦/٩/٢٠ :: خدايا شکرت
» ۱۳۸٦/٩/۱ :: يا ضامن آّهو
» ۱۳۸٦/۸/٢۸ :: امان از اين روزگار
» ۱۳۸٦/۸/٢٦ :: آرزو
» ۱۳۸٦/۸/٢۱ :: چارخونه
» ۱۳۸٦/۸/٩ :: چه زود دير ميشود
» ۱۳۸٦/۸/۸ :: مولوی
» ۱۳۸٦/۸/٥ :: تغيير اسم وبلاگم
» ۱۳۸٦/۸/٢ :: شور و حال كودكي برنگردد دريغا
» ۱۳۸٦/۸/۱ :: آسمون ابری
» ۱۳۸٦/٧/٢٢ :: پايان ميهمانی
» ۱۳۸٦/٧/۱٦ :: زمين آسمانی
» ۱۳۸٦/٧/۱٤ :: خوش بين
» ۱۳۸٦/٧/٧ :: سفر به ديگر سو
» ۱۳۸٦/٧/۳ :: جواب
» ۱۳۸٦/٦/۳۱ :: راه بی پايان ۲
» ۱۳۸٦/٦/٢٥ :: راه بی پايان و ما
» ۱۳۸٦/٦/٢۱ :: رمضان
» ۱۳۸٦/٦/٢٠ :: ضيافت
» ۱۳۸٦/٦/۱٤ :: سايت
» ۱۳۸٦/٦/۱۱ :: بی عنوان
» ۱۳۸٦/٦/۱۱ :: ۱۳۸٦/٦/۱۱
» ۱۳۸٦/٦/٧ :: رسم زندگی
» ۱۳۸٦/٦/٦ :: انتظار
» ۱۳۸٦/٦/۳ :: دست خالی
» ۱۳۸٦/٥/۸ :: به بهانه روز پدر
» ۱۳۸٦/٥/٥ :: علی
» ۱۳۸٦/٤/٢۳ :: کدوم آرامش؟
» ۱۳۸٦/٤/۱۸ :: امون از اين زمونه
» ۱۳۸٦/٤/۱۳ :: از دوست ...
» ۱۳۸٦/٤/٦ :: رفاه
» ۱۳۸٦/٤/٢ :: رحمت از نوعی ديگر
» ۱۳۸٦/۳/٢٦ :: گذرگاه
» ۱۳۸٦/۳/٢٢ :: حکمت
» ۱۳۸٦/۳/٢۱ :: ميخوامت
» ۱۳۸٦/۳/۱٦ :: بدرقه
» ۱۳۸٦/۳/۱۳ :: دل تنگ
» ۱۳۸٦/۳/۱٢ :: هوا
» ۱۳۸٦/۳/٢ :: زمان
» ۱۳۸٦/٢/۳٠ :: زمين
» ۱۳۸٥/۱٢/٢۸ :: گذر عمر
» ۱۳۸٥/۱٢/۱۸ :: شب اول
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٦ :: خداحافظ سينما
» ۱۳۸٥/۱۱/٢۸ :: سپاس
» ۱۳۸٥/۱٠/٢٧ :: بيقرار
» ۱۳۸٥/٩/۳٠ :: گير و گرفت
» ۱۳۸٥/٧/۱ :: مهمونی
» ۱۳۸٥/٦/۱٤ :: بازگشت
» ۱۳۸٥/٥/٢۳ :: خداحافظ
» ۱۳۸٥/٥/٢۱ :: قسمت
» ۱۳۸٥/٥/٩ :: شکر نعمت
» ۱۳۸۳/۳/٢٧ :: باز اومدم
» ۱۳۸۳/۳/٢۳ :: گردگيری وبلاگ
» ۱۳۸٢/۱٠/٧ :: بم و ...
» ۱۳۸٢/٩/٤ :: عيد سعيد فطر مبارک
» ۱۳۸٢/٧/۱۳ :: کمکاری
» ۱۳۸٢/٧/٥ :: ۱۳۸٢/٧/٥
» ۱۳۸٢/٦/٢۱ :: ۲-۳ روزی نفس کشيديم
» ۱۳۸٢/٦/۸ :: کوتاه
» ۱۳۸٢/٦/٤ :: سلام
» ۱۳۸٢/٥/۳٠ :: در معرفت فضايل محموده
» ۱۳۸٢/٥/٢٦ :: کوتاه
» ۱۳۸٢/٥/۱٥ :: نمايشگاه و باقی ماجرا
» ۱۳۸٢/٥/٩ :: مادر
» ۱۳۸٢/٤/۳٠ :: قل لن يصيبنا الا ما کتب الله لنا
» ۱۳۸٢/٤/٢٤ :: نفر بعدی
» ۱۳۸٢/٤/۱٥ :: باز هم نماز
» ۱۳۸٢/٤/۱٤ :: نماز
» ۱۳۸٢/٤/۱٢ :: فرق فقير و غنی
» ۱۳۸٢/٤/۱۱ :: ۱۳۸٢/٤/۱۱
» ۱۳۸٢/٤/٧ :: نشانه ها
» ۱۳۸٢/٤/٤ :: پلاک ماشينت مال کدوم کشوره؟
» ۱۳۸٢/۳/٢٧ :: پوچی
» ۱۳۸٢/۳/٢٥ :: سنگ
» ۱۳۸٢/۳/٢٢ :: اميد
» ۱۳۸٢/۳/٢۱ :: اسيرصورت
» ۱۳۸٢/۳/۱٩ :: ۱۳۸٢/۳/۱٩
» ۱۳۸٢/۳/۱٩ :: ۱۳۸٢/۳/۱٩
» ۱۳۸٢/۳/۱۸ :: ۱۳۸٢/۳/۱۸
» ۱۳۸٢/۳/۱٧ :: ۱۳۸٢/۳/۱٧
» ۱۳۸٢/۳/۱٧ :: ای بنده‌ی من!!
» ۱۳۸٢/۳/۱٦ :: حسرت
» ۱۳۸٢/۳/۱٥ :: آموخته ام که:
» ۱۳۸٢/۳/۱٥ :: اصفهان
» ۱۳۸٢/۳/۱۳ :: السلام عليک يا روح الله
» ۱۳۸٢/۳/۱۱ :: سخنی از علامه محمد تقی جعفری (ره)
» ۱۳۸٢/۳/۱۱ :: آموخته ام که:
» ۱۳۸٢/۳/٩ :: بازهم از علی (ع)
» ۱۳۸٢/۳/۸ :: ۱۳۸٢/۳/۸
» ۱۳۸٢/۳/٧ :: ۱۳۸٢/۳/٧
» ۱۳۸٢/۳/٤ :: اميرجان تسليت ميگم
» ۱۳۸٢/۳/٢ :: ۱۳۸٢/۳/٢
» ۱۳۸٢/٢/۳٠ :: ۱۳۸٢/٢/۳٠
» ۱۳۸٢/٢/٢٧ :: ايام ولادت پيامبر اکرم (ص)
» ۱۳۸٢/٢/٢٦ :: بازگشت دوستم
» ۱۳۸٢/٢/٢٥ :: ادامه ی نيايش قبل
» ۱۳۸٢/٢/٢٢ :: نيايشی از دکتر شريعتی
» ۱۳۸٢/٢/۱٩ :: سخنی ديگر از علی (ع)
» ۱۳۸٢/٢/۱٧ :: ۱۳۸٢/٢/۱٧
» ۱۳۸٢/٢/۱٦ :: ۱۳۸٢/٢/۱٦
» ۱۳۸٢/٢/۱٤ :: ۱۳ خط برای زندگی بهتر
» ۱۳۸٢/٢/۱٤ :: امروزم
» ۱۳۸٢/٢/۱٢ :: سالروز شهادت امام رضا (ع) تسليت باد
» ۱۳۸٢/٢/۱۱ :: پيامبر اسلام (ص) از نگاه دکتر شريعتی
» ۱۳۸٢/٢/٩ :: ۱۳۸٢/٢/٩
» ۱۳۸٢/٢/٧ :: حکمت های علی (ع)
» ۱۳۸٢/٢/٦ :: اصفهان
» ۱۳۸٢/۱/۳۱ ::

شعری از قيصرامين پور


» ۱۳۸٢/۱/۳٠ :: حکمت
» ۱۳۸٢/۱/٢٧ :: هوای بهاری
» ۱۳۸٢/۱/٢٤ :: آخرين مطالب در مورد جنگ
» ۱۳۸٢/۱/٢۱ :: جنگ
» ۱۳۸٢/۱/۱٦ :: روز اول کاری
» ۱۳۸٢/۱/۱٥ :: پايان تعطيلات
» ۱۳۸٢/۱/٦ :: عيد و جنگ
» ۱۳۸٢/۱/۱ :: روز اول
» ۱۳۸۱/۱٢/٢۸ :: نوروز
» ۱۳۸۱/۱٢/۱٩ :: محرم
» ۱۳۸۱/۱٢/۱٧ :: ۱۳۸۱/۱٢/۱٧